ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Drive your Way to Euro»

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SFAKIANAKIS – E-MOTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε που εδρεύει στην Αθήνα, στην συμβολή των οδών Πύδνας και Σιδηροκάστρου 5-7, Τ.Κ 11855, με ΑΦΜ: 802346520 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 174742901000 (εφεξής αποκαλούμενη ως η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει διαγωνισμό για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, ο οποίος εκτελείται από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «WE ARE BRAVE Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της οδού Λ. Κηφισίας & Αιγαίου 324Λ,ΤΚ 15233, με Α.Φ.Μ. 800435403 Δ.Ο.Υ Χολαργού και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122442701000 (εφεξής αποκαλούμενη ως η «Εκτελούσα Εταιρεία») που ονομάζεται «Drive your Way to Euro» μέσω της οποίας θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση δύο (2) τυχεροί Νικητές που θα κερδίσουν ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης UEFA EURO 2024 που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου στην Γερμανία (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις εμπορικές εκθέσεις της BYD α) στο Μαρούσι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 57 και β) στον Κηφισό, επί της Λεωφόρου Αθηνών 173, με τις φόρμες συμμετοχής στον διαγωνισμό να συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους στις ανωτέρω αναφερόμενες εμπορικές εκθέσεις με την ολοκλήρωση του test drive. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει αποκλειστικά για την χρονική περίοδο 15/05/2024 έως 22/06/2024.

2. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν τα 65 έτη, διαθέτουν σε ισχύ άδεια οδήγησης άνω του ενός έτους και έχουν πραγματοποιήσει test drive αποκλειστικά εντός της χρονικής περιόδου 15/05/2024 έως 22/06/2024. Εξαιρούνται και αποκλείονται από το Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των αναφερόμενων στο άρθρο 1 του παρόντος εταιρειών ή και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως α' βαθμού. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται επίσης τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από 15/05/2024 έως 22/06/2024. (εφεξής η «περίοδος»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 22/06/2024 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας αυτού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος Εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των αναφερόμενων στο άρθρο 1 του παρόντος Εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε οιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

4. Διαδικασία συμμετοχής - Προϋποθέσεις. 4.1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν περιοριστικά την παρακάτω αναφερόμενη διαδικασία. Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι χρήστες καλούνται να πραγματοποιήσουν τη διαδικασίας δοκιμής οχήματος (test drive), επιλέγοντας ένα από τα μοντέλα της BYD (ATTO 3 και Seal) που επιθυμούν να δοκιμάσουν και το σημείο εξυπηρέτησης ήτοι 1: Λεωφόρος Κηφισίας 57, Μαρούσι ΤΚ 15123 και 2: Λεωφόρος Αθηνών 173, Κηφισός ΤΚ 12242, αποδεχόμενοι πλήρως τους όρους διενέργειας δοκιμής αυτοκινήτου (test drive) και τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η επιλογή ημερομηνίας για την δοκιμή του αυτοκινήτου εντός του χρονικού διαστήματος 15/05/2024 έως 22/06/2024 καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων για την δοκιμή του αυτοκινήτου (test drive) του συμμετέχοντα κατά την διενέργεια της δοκιμής.

Δώρα Διαγωνισμού. 5.1. Ο τυχερός Nικητής που θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης UEFA EURO 2024 που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου στην Γερμανία . Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με επιστροφή με αεροπορική εταιρεία επιλογής της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και έξοδα διαμονής για τον ίδιο και τον συνοδό που θα επιλέξει. ( 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο αστέρων επιλογής της Διοργανώτριας Εταιρείας ). Οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν πέραν των ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον Νικητή.

5.2. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο όπως περιοριστικά περιγράφεται στην παράγραφο 5.1, είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλο δώρο, σε οποιαδήποτε τιμή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος Εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω Δώρο, εκτός της παράδοσής αυτού στον νικητή. Ακόμα οι ως άνω Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν αν για οποιοδήποτε λόγο είτε μετατεθεί η ημερομηνία είτε ακυρωθεί η διοργάνωση.

6. Ανάδειξη νικητή 6.1. Η ανάδειξη του Nικητή θα προκύψει τυχαία κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί 25/06/2024 ώρα 12:00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία της Εκτελούσας Εταιρείας επί της Λεωφόρου επί της οδού Λ. Κηφισίας & Αιγαίου 324Α,, Τ.Κ. 15233 στο Χαλάνδρι Αττικής, παρουσία Νομικού Συμβούλου, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι δύο (2) τυχεροί Nικητές και δύο (2) επιλαχόντες Nικητές για το μεγάλο δώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της. 6.2. Σε κάθε περίπτωση οι τυχεροί Nικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου – δύνανται, να απωλέσουν το δικαίωμα τους επί του Δώρου για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν πληροί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εν μέρει ή στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και (δ) αν δεν εμφανίσουν νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους και την ηλικία τους κατά την παραλαβή του Δώρου.

6.2. Σε κάθε περίπτωση οι τυχεροί Nικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου – δύνανται, να απωλέσουν το δικαίωμα τους επί του Δώρου για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν πληροί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εν μέρει ή στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και (δ) αν δεν εμφανίσουν νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους και την ηλικία τους κατά την παραλαβή του Δώρου.

7. Ενημέρωση Νικητή – Παραλαβή Δώρου. Κατόπιν διεξαγωγής της κλήρωσης, η Εκτελούσα Εταιρεία θα προβεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τυχερό Nικητή, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα και τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου του. Κατά την επικοινωνία θα ζητηθούν από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του ιδίου και του συνοδού που επιλέγει (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) και θα οριστεί η ημέρα που ο Νικητής θα παραλάβει το δώρο από τα γραφεία της Εκτελούσας Εταιρείας. Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο Nικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και την ηλικία του (άνω των 23 ετών) . Ο Nικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών για την ανάληψη του δώρου του.

Εάν ο τυχερός Nικητής δεν απαντήσει εγκαίρως εντός τριών (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παραπάνω μηνύματος από την Εταιρεία, ή εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτός ο εντοπισμός του αναδειχθέντα από την Κλήρωση Nικητή ή αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του στην Κλήρωση, καθώς και σε περίπτωση που ο τυχερός νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει τυχόν Δήλωση Αποδοχής και Παραλαβής Δώρου που θα ζητηθεί από την Εταιρεία κατά την παράδοση αυτού, χάνει το σχετικό δικαίωμά του. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται από την Εταιρεία ο αμέσως επόμενος επιλαχών. Εάν η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με τον/τους επιλαχόντα/επιλαχόντες, το Δώρο θα ακυρώνεται. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος Εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

8. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες εταιρείες με αυτήν, καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που τυχόν συνεργάζονται με τη Διοργανώτρια Εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα φέρουν σχετικά οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με το Δώρο που παρέλαβε ή θα παραλάβει κάθε τυχερός Nικητής.

9. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι οι ως άνω Εταιρείες, οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες και συνεργάτες για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι ουδεμία ευθύνη θα φέρουν, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του τυχερού νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του Δώρου του Διαγωνισμού αλλά και κατά την διάρκεια της δοκιμής του αυτοκινήτου (test drive) της BYD.

10 Οι ως άνω Εταιρείες  διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, να αναβάλουν, να ματαιώσουν ή/και να επαναλάβουν οποιαδήποτε κλήρωση, καθώς επίσης και να τροποποιήσουν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή μέσω του διαδικτύου ή/και του τύπου, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη κρίση τους λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής της κλήρωσης για τεχνικούς λόγους οφειλόμενους είτε στις ως άνω Εταιρείες , είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε υπαιτιότητα τρίτων.

11. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στις ως άνω Εταιρείες για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet), περιλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά: Instagram, TikTok, Facebook κ.λπ.). Ειδικότερα, οι ως άνω Εταιρείες δικαιούνται να δημοσιοποιήσουν με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την απόλυτη κρίση τους τρόπο το ονοματεπώνυμο του τυχερού νικητή και να χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την κλήρωση και την απονομή του Δώρου σ’ αυτόν.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

Στα πλαίσια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, οι ως άνω Εταιρείες, συλλέγουν από τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail) διεύθυνση κατοικίας και Α.Δ.Τ αποκλειστικά για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του, επικοινωνίας με τον νικητή και παράδοσης του Δώρου σ’ αυτόν.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν επίσης τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω Εταιρείες για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του ονοματεπωνύμου του τυχερού Nικητή, σε οποιαδήποτε μέσο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής ή/και της Διοργανώτριας Εταιρείας, στο YouTube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Facebook, Instagram, TikTok κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας, κ.λπ.). Οι ως άνω Εταιρείες επιφυλάσσονται, να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιαδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των κληρώσεων για τον Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στις ως άνω Εταιρείες το δικαίωμα χρήσης του ονοματεπώνυμου τους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητας τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τις ως άνω Εταιρείες και τους ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους και συνεργάτες τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) και του Ν. 4624/2019, για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, την υλοποίηση και εν γένει προώθηση της παρούσας ενέργειας, την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων τους, καθώς και την εκπλήρωση των νομικών της υποχρεώσεων (π.χ. φορολογικών), βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών.

Οι ως άνω Εταιρείες δε θα διαβιβάσουν σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του τυχερού Νικητή και τα δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές, πέραν των τυχόν εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι οποίοι ενδέχεται να παράσχουν σε αυτή τις αναγκαίες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Διαγωνισμού (π.χ. εταιρεία ταχυμεταφορών κ.λπ.).

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του Κανονισμού (δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης κ.λπ.) μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με την Εκτελούσα Εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@wearebrave.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας & Αιγαίου 324Α,, Τ.Κ. 15233 στο Χαλάνδρι Αττικής.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτόματα αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, καθώς και της παραπάνω πολιτικής των ως άνω αναφερόμενων Εταιρειών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παραιτουμένου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή των μελλοντικώς τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης εξ’ αυτής της αιτίας. Ακόμη, έκαστος συμμετέχων στην παρούσα Κλήρωση, με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί τυχερός Νικητής, θα παραλάβει από την Εκτελούσα Εταιρεία το Δώρο της παραγράφου 5.1. των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ανεπιφύλακτα.

14. Οι ως άνω αναφερόμενες Εταιρείες δε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τις ως άνω αναφερόμενες Εταιρείες έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων. Οι ως άνω αναφερόμενες Εταιρείες δε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών, καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. Ακόμα δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους – φύσης, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Οι ως άνω αναφερόμενες Εταιρείες δε φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ρητά δηλώνει, ότι η παρούσα Κλήρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και ουδεμία σχέση εξαρτημένης εργασίας διατηρεί ή προσδοκά με την Εκτελούσα Εταιρεία  που σχετίζεται με την υλοποίηση του διαγωνισμού. 

16. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί, ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί τυχερός νικητής παραβιάζοντας τους όρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδίκαια κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια Εταιρεία στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

17. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Κλήρωση θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

18. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Κλήρωσης στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και στη διεύθυνση byd-euro2024.gr/oroi-xrisis